منشور آزمایشگاه

.Shabestari Lab

 

ما مسئولین و کارکنان حرفه علوم آزمایشگاهی هم پیمان می شویم :

 

استانداردهای ممتاز را در اجرا وپیشرفت دانش تخصصی خویش ،حفظ و ارتقا بخشیم.
 
تمامی قوانین و اصول کاری را به درستی انجام داده ونسبت به آن کوتاهی نکنیم.
 
حافظ منزلت وحریم شخصی بیماران باشیم.
 
شان ومنزلت تخصصی خود را رعایت نماییم.
 
در برقراری ارتباط دو جانبه و محترمانه با سایر متخصصان امر سلامت کوشا باشیم.
 
در سلامت عمومی جامعه نقش خود را به درستی ایفا نماییم.
 
در نهایت متعهد می شویم که با جدیت و خلوص نیت تمام تلاش خود راجهت تحقق موارد فوق بکار ببندیم.