دستورالعمل قند خون 2 ساعت پس از غذا

ویژه مراجعین
portfolio image

2hpp test

 شب قبل از آزمایش حداقل 8 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمائید .


پس از اینكه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی كه هر روز می خورید را میل نمائید .


وقتی اولین لقمه صبحانه را خورید ساعت را یادداشت كنید نمونه گیری دقیقا" 2 ساعت پس از ساعت مذكور انجام می پذیرد .


حتی الامكان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید .


قبل از انجام آزمایش ( در طی مدت ناشتایی شب قبل ) و در حین 2 ساعت بعد سیگار نكشید .


در طول آزمایش ( در طی 2 ساعت ) از ورزش و پیاده روی خودداری نمائید .


آزمایش را حتما" قبل از ساعت 10 صبح شروع كنید و از انجام آن در ساعات دیرتر اجتناب كنید .


در طی این دو ساعت از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی(آب در حد متعارف اشكالی ندارد) خودداری نمایید.


آزمایش قند ناشتا و دو ساعت پس از غذا را در یك روز انجام دهید.